Жители на русенско село към Пенчо Милков: Водата не става за пиене

8.10.2017

Качеството на питейната вода и некоординираното с пчеларите пръскане на земеделските култури се откроиха като местни проблеми, при приемна на народния представител Пенчо Милков в село Просена. Жителите на русенското село споделиха притеснение дали водата им, която се добива от собствен водоизточник, е годна за пиене. Те изразиха съмнение, че не е извършвано почистване на водния резервоар от дълго време и има неяснота кой осъществява поддръжка на системата. Милков пое ангажимент да проучи въпроса и да ги информира в най-кратък срок. Местни пчелари разказаха за случаи на пръскане на земеделски култури без да са уведомени кметството и жителите на селото, в резултат, на което е имало измиране на цели кошери. Пенчо Милков обеща да ги свърже с компетентни органи по земделие за да могат заинтересованите стопани да подават сигнали при подобни нарушения и такива да не бъдат допускани в бъдеще.